GDPR

Obecné informace o zpracování osobních údajů


Školní jídelna Jindřišská, je příspěvkovou organizací MČ Praha 1, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je zajištění školního stravování žáků ZŠ Vodičkova do 4. třídy, GPJP a UŠT.

Školní jídelna Jindřišská zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Školní jídelna Jindřišská je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem zajištění školního stravování.

Kontaktní adresa správce:

Školní jídelna Jindřišská

Jindřišská 966/36, Praha 1, 110 00

IČO: 604 496 32

Ředitelka ŠJ: Lucie Kalendová

Telefon: +420 774 948 006

Email: sj.jindrisska@seznam.cz


Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Příspěvkovou organizace Školní jídelna Jindřišská vztahují.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyžaduje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoli odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u správce osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.